Đề 18 câu trắc nghiệm môn Hóa học Lớp 11 (Có đáp án)

docx 1 trang Tài Hòa 17/05/2024 300
Bạn đang xem tài liệu "Đề 18 câu trắc nghiệm môn Hóa học Lớp 11 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_18_cau_trac_nghiem_mon_hoa_hoc_lop_11_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề 18 câu trắc nghiệm môn Hóa học Lớp 11 (Có đáp án)

  1. Câu 1: Trong dung dịch HCl 0,01 M, tích số ion của nước là: A. [ H+][OH-] > 10-14 B. [ H+][OH-] < 10-14 C. [ H+][OH-] = 10-14 D. Không x/định Câu 2: Chọn câu trả lời sai trong số các câu sau đây? A. Giá trị [H+] tăng thì độ axit tăng.B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng. C. Dung dịch pH < 7: làm quỳ tím hóa đỏ. D. Dung dịch pH = 7: trung tính. Câu 3: Một dung dịch có nồng độ [H+] = 3,0. 10-12 M. Môi trường của dung dịch là: A. axitB. bazơ C. trung tính D. không xác định được Câu 4: Dung dịch NaOH 0,001M có pH là A. 11. B. 12. C. 13. D. 14. Câu 5: pH của dung dịch A chứa HCl 10-4M là: A. 10 B. 12 C. 4 D. 2 Câu 6: Nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 có pH = 2 là A. 0,010 M B. 0,020 M C. 0,005 M D. 0,002 M -4 Câu 7: pH của dung dịch A chứa H2SO4 5.10 M là: A. 3,3 B. 10,7 C. 3,0 D. 11,0 -4 Câu 8: pH của dung dịch A chứa Ba(OH)2 5.10 M là: A. 3,3 B. 10,7 C. 3,0 D. 11,0 Câu 9: Một dung dịch có nồng độ H+ bằng 0,001M thì pH và [OH-] của dd này là: A. pH = 11; [OH-] =10-3 M. B. pH = 3; [OH-] =10-3 M. C. pH = 10-3; [OH-] =10-11 M.D. pH = 3; [OH -] =10-11 M. Câu 10: : Gía trị của pH nào sau đây cho biết dung dịch có tính axit mạnh nhất A. pH = 4 B. pH = 2 C. pH = 10 D. pH = 7 Câu 11 : Nếu một dung dịch có pH=9 thì dung dịch này có môi trường là: A. axit ,nó đổi màu phenolphatalein thành màu hồng B. axit ,nó không đổi màu của phenolphtalein C. bazơ, nó đổi màu của phenolphtalein thành màu hồng D. bazơ, nó không đổi màu của phenolphtalein -4 -4 Câu 12: pH của dung dịch HCl có nồng độ 2.10 M và H2SO4 4.10 M: A. 3 B. 4 C. 3,7 D. 3,1 Câu 13: pH của dung dịch chứa KOH 0,06M và NaOH 0,04M: A. 1 B. 2 C. 13 D. 12,8 Câu 14: Kết luận nào sau đây sai? A. Dung dịch Ba(OH)2, pH = 11,6 có CM = 0,002M. B. Dung dịch HCl, pH = 2 có CM = 0,01M. C. Dung dịch H2SO4 , pH=0,7M có CM =0,5M. D. Dung dịch NaOH, pH = 12,3 có CM = 0,02M. Câu 15: Trộn 20 ml dung dịch HCl 0,05M với 20ml dung dịch HCl 0,15M. Dung dịch thu được sau khi trộn có pH là bao nhiêu ? A. 1 B. 14 C. 13 D. 2,4 Câu 16: Trộn 100 ml dung dịch HNO3 0.1M với 100 ml dung dịch H2SO4 0.05M thu được dung dịch A. pH của dung dịch A là bao nhiêu ? A. 1 B. 14 C. 13 D. 2,4 Câu 17: Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. pH của dung dịch thu được ? A. pH = 13 B. pH = 2 C. pH = 2,3 D. pH = 12 Câu 18: Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M vào 90 ml nước để được dung dịch có pH = 1? A. 10 ml B. 20 ml C. 80 ml D. 90 ml