Đề kiểm tra khảo sát Lớp 6 lên Lớp 7 đầu năm học môn Toán (Cánh diều)

pdf 4 trang hatrang 26/08/2022 38800
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra khảo sát Lớp 6 lên Lớp 7 đầu năm học môn Toán (Cánh diều)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_khao_sat_lop_6_len_lop_7_dau_nam_hoc_mon_toan_ca.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra khảo sát Lớp 6 lên Lớp 7 đầu năm học môn Toán (Cánh diều)

  1. Họ và tên: ___ Lớp: 7___ KIỂM TRA KHẢO SÁT MÔN TOÁN ĐẦU NĂM HỌC Thời gian: 90 phút I. TRẮC NGHIỆM – 30 câu Câu 1. Cho tập hợp C { c | c là số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 12 } A. C {6;7;8;9;10;11;12} B. Ccc {|7;8;9;10;11} C. C {5;6;7;8;9;10;11} D. C { 7 ; 8 ; 9 ; 1 0 ; 1 1 } Câu 2. Biểu diễn tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: Lxx {*| 6169} A. L {62;63;64;65;66;67;68;69} C. L {63;64;65;66;67;68} B. L {63;64;65;66;67;68;69} D. L {63;64;65;66;67;68;69;70} 2 21 Câu 3. Kết quả phép tính .(4,52)25% 52 A. 1,1 6 B. 1,1 6 C. 2 5 ,7 5 D. 2 5 ,7 5 Câu 4. Tìm x biết: 224:(26)16x A. 12 B. 13 C. 1 3 ,3 D. 2 Câu 5. Bác Hà đang tải hình ảnh lên Facebook. Bác tải lên 1 221 tấm vào ba album khác nhau. Nếu bác ấy bỏ 331 tấm ảnh vào album đầu tiên và 706 tấm ảnh vào album thứ hai, hỏi bác ấy bỏ bao nhiêu tấm ảnh vào album thứ ba? A. 186 tấm B. 185 tấm C. 184 tấm D. 183 tấm Câu 6. Tính tổng: 181523 155 A. 1982 B. 1656 C. 1793 D. 1794 Câu 7. Tìm số chia của phép chia có thương bằng 10 và số dư bằng 8, biết tổng của số bị chia, thương và số dư bằng 116. A. 9 B. 6,2 C. 8 D. 10 Câu 8. Vận tốc của ảnh sáng trong không khí được các nhà khoa học ghi nhận khoảng 3.108 ms / . Một máy bay không người lái có thể di chuyển với vận tốc cự đại là 104 ms / . Hỏi vận tốc ánh sáng trong không khí gấp bao nhiêu lần vận tốc cực đại của máy bay không người lái đó? A. 20 000 B. 30 000 C. 40 000 D. 10 000 Câu 9. Thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức là:
  2. A.    B.    C. Từ trong ra ngoài D. Cả hai đáp án A và C đều đúng Câu 10. Tính giá trị của biểu thức có chứa chữ sau: 5(2)2021 mnkhi 0 mn 1 1; 1 0 A. 19 B. 20 C. 18 D. 21 Câu 11. Một cửa hàng mua về kho 125 quyển vở loại I giá 6000 đồng mỗi quyển và 150 quyển vở loại II giá 7500 đồng mỗi quyển. Cửa hàng bán tổng số vở trên và được tiền lãi là 125 000 đồng. Tính tổng số tiền cửa hàng thu được? A. 1 500 000 đồng B. 3 000 000 đồng C. 2 000 000 đồng D. 500 000 đồng Câu 12. Tìm các số tự nhiên a, b sao cho: bB 6 và b 36 A. b 6;12;18;24;30;36 B. b 0;6;12;18;24;30;36 C. b 0;6;12;18;24;30 D. b 1;2 ;3 ;6 Câu 13. Tìm x, y đẻ số A = 18xy để chia hêt cho 9 và 5. Vậy x;y lần lượt là: A. 2;0 B. 5;6 C. 6;5 D. Cả A và C đều đúng Câu 14. Phân số được gọi là phân số tổi giản nếu a và b không có được chung nào khác ___ A. 0 B. 1 C. 2 D. Không có đáp án đúng Câu 15. Cứ 4 ngày bạn Quang lại đến thư viện một lần và 6 ngà bạn Quang lại đi mua một cuốn sách. Hôm nay, bạn Quang vừa đi mua sách và vừa đến thư viện. Sau ít nhất bao nhiêu ngày, bạn Quang lại đi đến thư viện và mua sách? A. 11 B. 10 C. Không có đáp án đúng D. 12 Câu 16. Kính của bạn Thư có số +2 dioptre là kính viễn thị, thì như vậy kính của Nam có số -2 dioptre là kính gì? A. Cận thị B. Loạn thị C. Viễn thị D. Nam không bị cận Câu 17. Tìm số nguyên x sao cho x+25 là số nguyên âm lớn nhất A. -24 B. -26 C. -25 D. 2 Câu 18. Tính giá trị biểu thức sau: 45 ( 5 45) 85 A. -80 B. 10 C. 80 D. 90 Câu 19. Tìm các số nguyên x,y biết: xy 3 1 7 A. (xy , ) 1; 7 B. (xy , ) 2; 7 C. (xy , ) 1;7 D. (xy , ) 1; 7 Câu 20. Tìm số nguyên x sao cho: 23x 1
  3. A. x { 0 ; 2 ;2 2 ; 2 4 } B. x { 2 ;2 2 ; 2 4 } C. x {1;2;22;24} D. Không có đáp án đúng Câu 21. Nếu tung một đồng xu 60 lần liên tiếp, có 28 lần xuất hiện mặt ngửa thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu? 28 28 8 8 A. B. C. D. 60 15 15 60 Câu 22. Hết học kì I, điểm môn Toán của bạn Cúc như sau: Lần 1 2 3 4 Điểm Hệ số 1 7 8 6 10 Hệ số 2 9 Hệ số 3 8 Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cúc (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). A. 8,0 B. 9,0 C. 8,1 D. 9,2 Câu 23. Bạn An đến một cửa hàng bán dụng cụ học tập. Một máy tính cầm tay hiệu Casio có giá bán là 650 nghìn đồng. Nhân dịp khai giảng, cửa hàng giảm 20% giá bán của tất cả các loại máy tính cầm tay. Hỏi số tiền bạn An phải trả để mua một máy tính cầm tay hiệu Casio là bao nhiêu? (sau khi đã giảm giá). A. 130 nghìn đồng B. 520 nghìn đồng C. 812,5 nghìn đồng D. 325 nghìn đồng Câu 24. Cho K là trung điểm của đoạn thẳng AB, biết BK = 10cm. Khi đó, độ dài đoạn thẳng AB là: A. 10cm B. 15cm C. 20cm D. 24cm Câu 25. Đếm số hình bình hành trong hình sau: A. 10 hình B. 12 hình C. 11 hình D. 13 hình Câu 26. Hình lục giác đều có mấy trục đối xứng A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Câu 27. Cho góc xOy = 90o và điểm M nằm trong góc đó. Góc xOM là góc nhọn hay góc tù? A. Góc nhọn B. Góc tù Câu 28. Cho hình vẽ bên, số góc trong hình là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 29. Có bao nhiêu cách chia đều 90 người thành các nhóm có từ 5 đến 10 người? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 30. Trong một khu vườn có trồng ba loại cây mít, hồng và táo. Số cây táo chiếm 30% tổng số cây, số cây hồng chiếm 50% tổng số cây, số cây mít là 40 cây. Hỏi tổng số cây trong vườn là bao nhiêu? A. 20 cây B. 200 cây C. 100 cây D. 240 cây
  4. II. TỰ LUẬN 3 Bài 1. Một lớp có 40 học sinh, số học sinh giỏi chiếm 50% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học 4 sinh giỏi, còn lại là học sinh trung bình. a) Tính số học sinh mỗi loại. b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh khá và số học sinh trung bình. BÀI LÀM ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 15y Bài 2. Tìm các số tự nhiên x, y biết: x 36 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - Hết- Giáo viên không giải thích gì thêm!