Đề kiểm tra cuối kì II môn Lịch sử Lớp 11 - Mã đề 101 - Năm học 2022-2023

docx 3 trang Tài Hòa 17/05/2024 420
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối kì II môn Lịch sử Lớp 11 - Mã đề 101 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_ki_ii_mon_lich_su_lop_11_ma_de_101_nam_hoc.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối kì II môn Lịch sử Lớp 11 - Mã đề 101 - Năm học 2022-2023

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN: LỊCH SỬ 11 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề thi có 03 trang) (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: Số báo danh: Mã đề 101 A. TRẮC NGHIỆM: (28 câu – 7 điểm). Câu 1. So với cuối thế kỉ XIX, phong trào yêu nước Việt Nam ở đầu thế kỉ XX có điểm mới nào sau đây? A. Sử dụng hình thức đấu tranh duy nhất là vũ trang. B. Có sự tham gia của giai cấp tư sản và giai cấp tiểu tư sản. C. Xuất hiện khuynh hướng dân chủ tư sản. D. Giai cấp tư sản tổ chức và lãnh đạo phong trào đấu tranh. Câu 2. Trong những năm 1897-1914, thực dân Pháp đã có hoạt động nào sau đây ở Việt Nam? A. Buộc triều Nguyễn kí các hiệp ước đầu hàng. B. Khai thác thuộc địa. C. Bắt đầu thực hiện công cuộc bình định vũ trang. D. Xâm lược vũ trang. Câu 3. Nội dung nào sau đây là điểm chung của xu hướng bạo động và xu hướng cải cách trong phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX? A. Đều chủ trương dựa vào Pháp để giành độc lập. B. Đều chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản. C. Đều chủ trương dựa vào Nhật để giành độc lập. D. Đều do giai cấp tư sản dân tộc tổ chức và lãnh đạo. Câu 4. Hoàng Hoa Thám đã lãnh đạo phong trào đấu tranh nào sau đây trong những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX? A. Phong trào Đông Du. B. Phong trào cải cách duy tân ở Trung Kì. C. Phong trào đấu tranh chống thuế ở Trung Kì. D. Phong trào nông dân Yên Thế. Câu 5. Nội dung nào sau đây là điểm chung của xu hướng bạo động và xu hướng cải cách trong phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX? A. Đều do giai cấp tư sản dân tộc tổ chức và lãnh đạo. B. Đều chủ trương dựa vào Pháp để giành độc lập. C. Đều chủ trương dựa vào Nhật để giành độc lập. D. Đều chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản. Câu 6. Năm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã kí với thực dân Pháp bản hiệp ước nào sau đây? A. Nhâm Tuất. B. Giáp Tuất C. Hácmăng. D. Patơnốt. Câu 7. Địa điểm nào sau đây là nơi Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước (1911)? A. Cảng Đà Nẵng. B. Cảng Cam Ranh. C. Cảng Hải Phòng D. Cảng Nhà Rồng. Câu 8. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) ở Đông Dương, thực dân Pháp chú trọng đến hoạt động nào sau đây? A. Phát triển công nghiệp chế tạo máy. B. Phát triển công nghiệp điện hạt nhân. C. Xây dựng hệ thống giao thông. D. Phát triển công nghiệp luyện kim. Câu 9. Vì sao khi tiến hành chương trình khai thác lần thứ nhất Pháp chú trọng đến việc xây dựng hệ thống giao thông vận tải? A. Giúp cho nhân dân ta đi lại thuận lợi. Mã đề 101 Trang 1/3
  2. B. Phục vụ cho mục đích khai thác và mục đích quân sự. C. Phát triển cơ sở hạ tầng cho Việt Nam D. Phục vụ cho việc phát triển kinh tế nước ta. Câu 10. Phan Đình Phùng đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nào sau đây trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX? A. Hùng Lĩnh. B. Bãi Sậy. C. Hương Khê. D. Ba Đình. Câu 11. Nội dung nào sau đây không phải là tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897- 1914) của thực dân Pháp ở Đông Dương đối với Việt Nam? A. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bước đầu được du nhập vào Việt Nam B. Nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến theo hướng tư bản chủ nghĩa. C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập hoàn chỉnh vào Việt Nam. D. Dẫn đến sự ra đời của các giai cấp và tầng lớp mới trong xã hội Việt Nam. Câu 12. Tại mặt trận Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương đã sử dụng chiến thuật gì? A. Cử người sang thương thuyết, nghị hòa với thực dân Pháp. B. Tạm thời rút toàn bộ lực lượng về bảo vệ kinh thành Huế. C. Tích cực thực hiện “vườn không nhà trống”. D. Tập trung lực lượng chủ động tấn công Pháp. Câu 13. Sự kiện nào sau đây đã làm thay đổi tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945)? A. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản. B. Quân dân Liên Xô chiến đấu chống phát xít bảo vệ tổ quốc. C. Nhật tấn công quân Mĩ ở Trân Châu cảng. D. Phát xít Đức tấn công Ba Lan và lần lượt thôn tính các nước Tây Âu. Câu 14. Cuộc chiến đấu của quân và dân Việt Nam tại Đà Nẵng (từ tháng 9-1858 đến tháng 2-1959) đã bước đầu làm thất bại kế hoạch xâm lược Việt Nam nào sau đây của thực dân Pháp? A. Chinh phục từng gói nhỏ. B. Vừa đánh, vừa đàm. C. Đánh nhanh, thắng nhanh. D. Đánh lâu dài. Câu 15. Tháng 12-1940, Hít -le đã thông qua kế hoạch tấn công Liên Xô bằng chiến lược nào sau đây? A. Vừa đánh vừa đàm. B. Chiến tranh chớp nhoáng. C. Đánh lâu dài. D. Chinh phục từng gói nhỏ. Câu 16. Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của phong trào nông dân Yên Thế (1884-1913)? A. Là phong trào yêu nước đại diện cho khuynh hướng vô sản. B. Là phong trào yêu nước đại diện cho khuynh hướng dân chủ tư sản. C. Chứng tỏ sức mạnh của giai cấp nông dân Việt Nam. D. Là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương. Câu 17. Phan Châu Trinh là đại diện tiêu biểu cho xu hướng đấu tranh nào sau đây ở Việt Nam đầu thế kỉ XX? A. Bạo động. B. Vũ trang. C. Cải cách. D. Ngoại giao. Câu 18. Tổ chức nào sau đây do Phan Bội Châu thành lập vào năm 1912? A. An Nam cộng sản đảng. B. Việt Nam Quốc dân đảng. C. Việt Nam Quang phục hội. D. Đông Dương cộng sản đảng. Câu 19. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp có tác động nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam? A. Dẫn đến sự ra đời của giai cấp tư sản. B. Dẫn đến sự ra đời của giai cấp tiểu tư sản. C. Làm cho phong trào công nhân chuyển sang đấu tranh tự giác. D. Tạo điều kiện cho sự hình thành khuynh hướng cứu nước mới. Câu 20. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) kết thúc với sự thất bại hoàn toàn thuộc về phe nào sau đây? Mã đề 101 Trang 2/3
  3. A. Phát xít. B. Hiệp ước. C. Đồng minh. D. Liên minh. Câu 21. Nhận xét của em về tính chất của phong trào Cần vương A. nhằm chống lại triều đình nhà Nguyễn. B. mang tính tự phát. C. nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên của mình. D. giúp vua cứu nước và mang tính dân tộc sâu sắc. Câu 22. Tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là A. Do quan lại yêu nước lãnh đạo. B. Khởi nghĩa Hương Khê. C. Khởi nghĩa Ba Đình. D. Khởi nghĩa Bãi Sậy. Câu 23. Yếu tố nào sau đây tác động đến sự bùng nổ phong trào Cần vương (1885-1896)? A. Tư tưởng dân chủ tư sản được du nhập vào Việt Nam. B. Tư tưởng Nho giáo đã hết vai trò lịch sử. C. Tư tưởng vô sản bắt đầu được du nhập vào Việt Nam. D. Chiếu Cần vương được ban ra. Câu 24. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 (1939 – 1945)? A. Do sự xuất hiện và ngày càng phát triển của xu thế toàn cầu hóa. B. Do các nước đế quốc chạy đua sản xuất vũ khí nguyên tử. C. Do những bất đồng sâu sắc về vấn đề nhất thể hóa châu Âu. D. Do mâu thuẫn giữa các nước xít với các nước tư bản dân chủ. Câu 25. Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì lịch sử thế giới hiện đại (1917- 1945)? A. Mĩ phát động cuộc chiến tranh lạnh. B. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. C. Trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ. D. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ. Câu 26. Việc Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản (8-1945) có tác động nào sau đây? A. Góp phần vào thắng lợi của phe Đồng minh chống phát xít. B. Mở đầu cuộc chiến tranh ở châu Á-Thái Bình Dương. C. Mở đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. D. Đánh dấu phe Đồng minh chuyển sang phản công phe phát xít. Câu 27. Lực lượng xã hội nào sau đây mới xuất hiện ở Việt Nam do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897- 1914)? A. Trung địa chủ. B. Đại địa chủ. C. Nông dân. D. Công nhân. Câu 28. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918), thực dân Pháp thực hiện chính sách nào sau đây ở Việt Nam? A. Chỉ đẩy mạnh xuất khẩu. B. Chỉ tăng cường thu thuế C. Nới lỏng độc quyền. D. Tăng cường độc quyền. B. TƯ LUẬN: (2 câu – 3 điểm) Câu 1 (1,5 điểm): Trước chính sách bành trướng xâm lược của phe phát xít, các nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp) có thái độ như thế nào? Em có nhận xét gì về những thái độ đó? Câu 2 (1,5 điểm): Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? HẾT Mã đề 101 Trang 3/3